TCK 188 -Uyuşturucu madde ticareti suçu ve cezası nedir

TCK 188 -Uyuşturucu madde ticareti suçu ve cezası nedir ?

Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu Türk Ceza Kanununun 2.Kitabının Topluma karşı suçlar başlıklı 3.kısmının,kamunun sağlığına karşı suçlar başlıklı 3.bölümünde 188.maddede

“Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti”adıyla yer almaktadır.Buna göre;

(1) Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç eden
kişi, yirmi yıldan otuz yıla kadar hapis ve iki bin günden yirmi bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.
(2) Uyuşturucu veya uyarıcı madde ihracı fiilinin diğer ülke açısından ithal olarak nitelendirilmesi dolayısıyla bu
ülkede yapılan yargılama sonucunda hükmolunan cezanın infaz edilen kısmı, Türkiye’de uyuşturucu veya uyarıcı madde
ihracı dolayısıyla yapılacak yargılama sonucunda hükmolunan cezadan mahsup edilir.
(3) Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ülke içinde satan, satışa arz eden,
başkalarına veren, sevk eden, nakleden, depolayan, satın alan, kabul eden, bulunduran kişi, on yıldan az olmamak üzere hapis
ve bin günden yirmi bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.Ancak,uyuşturucu veya uyarıcı madde verilen veya satılan kişinin çocuk olması halinde, veren veya satan kişiye verilecek hapis
cezası on beş yıldan az olamaz.

(4) 

a) Yukarıdaki fıkralarda belirtilen uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin eroin, kokain, morfin,
sentetik kannabinoid ve türevleri veya baz morfin olması,
b) Üçüncü fıkradaki fiillerin; okul, yurt, hastane, kışla veya ibadethane gibi tedavi, eğitim, askeri ve sosyal amaçla toplu bulunulan
bina ve tesisler ile bunların varsa çevre duvarı, tel örgü veya benzeri engel veya işaretlerle belirlenen sınırlarına iki yüz metreden yakın
mesafe içindeki umumi veya umuma açık yerlerde işlenmesi,halinde verilecek ceza yarı oranında artırılır.
(5)  Yukarıdaki fıkralarda gösterilen suçların, üç veya daha fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi halinde verilecek ceza yarı oranında, suç işlemek için teşkil edilmiş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, verilecek ceza bir kat artırılır.
(6) Üretimi resmi makamların iznine veya satışı yetkili tabip tarafından düzenlenen reçeteye bağlı olan ve uyuşturucu veya uyarıcı
madde etkisi doğuran her türlü madde açısından da yukarıdaki fıkralar hükümleri uygulanır.  Ancak,verilecek ceza yarısına kadar indirilebilir.
(7) Uyuşturucu veya uyarıcı etki doğurmamakla birlikte, uyuşturucu veya uyarıcı madde üretiminde kullanılan ve ithal veya imali
resmi makamların iznine bağlı olan maddeyi ülkeye ithal eden, imal eden, satan, satın alan, sevk eden, nakleden, depolayan veya ihraç eden
kişi, sekiz yıldan az olmamak üzere hapis ve bin günden yirmi bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.
(8) Bu maddede tanımlanan suçların tabip, diş tabibi, eczacı, kimyager, veteriner, sağlık memuru, laborant, ebe, hemşire, diş
teknisyeni, hasta bakıcı, sağlık hizmeti veren, kimyacılıkla veya ecza ticareti ile iştigal eden kişi tarafından işlenmesi halinde, verilecek ceza
yarı oranında artırılır.

Uyuşturucu ve uyarıcı madde suçlarının hukuki koruma konusunu “kamu sağlığı”,”yaşam hakkı”,”vücut dokunulmazlığı” ve “sağlıklı yaşama hakkı” oluşturmaktadır.Bu suçun işlenmesi yalnızca bireysel değil toplumsal bir zararın da doğmasına yol açmaktadır.Özellikle bu suçların konusunu oluşturan maddelerin bağımlılık etkisi yaratması,mağdurların bu maddeleri sağlamak için başka suçları işlemesi,çeşitli suç örgütleri için uyuşturucudan gelen paralarla finans kaynağı oluşturması bu eylemlerin ağır suç sayılmasını gerektirmiştir.Son zamanlarda gençler arasında yaşanan ağır travmalar,terör  ve suç örgütlerinin çökertilmesi amaçlarıyla devlet ve kanun koyucu  uygulanan yaptırımları  ağırlaştırmıştır.

Bu yazıya oy vermek için tıklayın!
[Genel Toplam: 0 Ortalama: 0]


Call Now ButtonRandevu İçin Ara