Miras Hukuku

Miras hukuku miras bırakanın ölümü halinde onun intikale elverişli mal varlıklarının hayatta bulunan gerçek veya tüzel kişilere geçişini düzenleyen kuralları ve hükümleri içermektedir. Bu kural ve hükümlerin uygulanabilmesi için,bir gerçek kişinin ölümünün gerçekleşmiş olması gerekir.Mirasçı veya mirasçılar ölüm nedeniyle mirasbırakanın malvarlığı değerlerine halef olurlar.Miras hukukuna ilişkin ihtilaflar

-Mirasçılık Belgesi verilmesi istemi

Mirastan mal kaçırma(Muris muvazaası) davası

-Tenkis(indirim) davası

-Terekenin borca batık olması nedeniyle mirasın reddi davası

-Mirastan çıkarmanın iptali davası

-Belirli bir mal vasiyetinin yerine getirilmesi davası

-Vasiyetnamenin iptali davası

-Miras sözleşmesinin ortadan kaldırılması davası

-Mirastan yoksunluk tasarrufunun iptaline ilişkin davalar

-Mirasın reddine ilişkin davalar

-Miras paylaşım sözleşmesinin geçersizliği davası

-Terekenin resmi defterinin tutulması

-Miras sebebiyle istihkak davası şeklinde

sayılabilir.

Avukatlık büromuzda miras hukukuna ilişkin danışmanlık ve avukatlık hizmetleri sunulmaktadır.

Call Now ButtonRandevu İçin Ara