Malatya Yeşilyurt İcra Avukatı

Malatya Yeşilyurt İcra Avukatı Borçlar genellikle kendiliğinden yerine getirilir.

Borçlu kişilerin hiç bir zorlamaya maruz kalmadan borçlarını yerine getirmeleri,düzenli işleyen sistemde ana kuraldır.Bu kanunlara,alacaklılara,sözleşmeye saygılı davranmanın bir gereğidir.

Durum böyle olması gerekirken her toplumda borcunu ödemeyen ve yerine getirmeyen insanlar bulunmaktadır.

Böyle durumlarda borcunu rızası ile ifa etmeyen kişilere karşı alacaklıların meşru olmayan yollara başvurması büyük toplumsal sorunlar yaratacak,ayrıca borçlunun da korunması gerekecektir.

Bu nedenle icra hukuku olarak borçlu ile alacaklı arasında menfaatler dengesini kurarak alacaklının alacağına kavuşmasına,borçlunun da haksız uygulamalara maruz kalmamasına yönelik düzenlemeler içermektedir.

İcra-hukuk ve iflas hukukunun diğer adı da cebri icra hukukudur.Cebri icra, borçların devlet kuvveti yardımıyla zorla yerine getirilmesidir.

Borçlu kişi borcunu ödemezse ve ödemeye niyeti yoksa devletin icra organları,borçlunun mallarına el koyar,bu malları  satar ve satış bedelinden alacaklının alacağını öder.

Böylece devlet eliyle toplumsal denge korunur.Hukuk büromuzda icra hukukuna ilişkin danışmanlık,takip ve avukatlık hizmetleri sunulmaktadır.

Haciz Yolları

İlamlı İcra
İlamsız İcra
Kambiyo Senetlerine Özgü Haciz Yolu
Rehnin Paraya Çevrilmesi Yolu İle Takip
İhtiyati Haciz

İlamlı Takip

Malatya Yeşilyurt İcra Avukatı İlamlı icra takibi; eda hükmü (bir işin yapılması, yapılmaması, paranın ödenmesine ilişkin) içeren mahkeme kararlarının icraya konulması olarak ifade edilebilir. İlamlı icra takibi yoluna başvurmak istediğimizde elimizde mutlaka mahkeme kararı ya da kanunların ilam niteliğinde saydığı belgeler olmalıdır.

Konu ile ilgili olarak İcra İflas Kanununun ‘İlam mahiyetini haiz belgeler’ başlıklı 38. Maddesinde:
Mahkeme Karşısın’da yapılan sulhlar  kabuller ve para borcu ikrarını havi re’sen tanzim edilen noter senetleri, istinaf ve temyiz kefaletnameleri ile icra dairesindeki kefaletler, ilamların icrası hakkındaki hükümlere tabidir.

Bu maddedeki icra kefaletleri müteselsil kefalet hükmündedir denilmektedir.

Bu anlamda yukarıdaki kanun maddesinde belirtilmiş olan belgelerin bulunması halinde söz konusu belgeler icra hukuku anlamında ilam niteliğinde sayıldığından; icra hukukundaki karşılığı olan ilamlı icra takibine konu edilebileceklerdi.

İlamsız Takip

İlamsız icra takibi; alacaklının, alacağını herhangi bir belgeye dayandırmadan borçlu taraftan tahsil edebileceği bir takip türüdür. Alacaklı kişi, alacağının tahsili için alacak miktarı ve varsa alacağın dayandığı evrak türü fark etmeksizin ilamsız icra takip yoluna başvurma hakkına sahiptir.

İcra Hukukunda ilamsız icra takibine konu edilebilecek olan belge olarak sözleşmeler ve faturalar örnek olarak gösterilebilir.

Kambiyo Senetlerine Özgü Haciz Yolu

Malatya Yeşilyurt İcra Avukatı İcra Hukukunda Kambiyo Senetlerine Özgü Haciz Yolu ile takip yapılabilmesi için alacaklı olan kişi elinde kambiyo vasfı taşıyan bir belgenin olması gerekmektedir. Kambiyo Senetleri kanunda sayılmıştır. Buna göre bir belgenin Kambiyo Senedi sayılabilmesi için o belgenin çek, poliçe ve bono olması gerekmektedir. Anılan belgelerin bulunması halinde Kambiyo Senetlerine Özgü Haciz Yolu ile icra takibi yapılarak alacak tahsil edilebilmektedir.

Rehnin Paraya Çevrilmesi Yolu İle Takip

İcra hukukunda Rehnin Paraya Çevrilmesi Yolu İle Takip, rehin ile temin edilmiş olan para alacaklarının cebri icra yolu ile tahsili anlamına gelmektedir.

İhtiyati Haciz

İhtiyati haciz borçlunun mal kaçırmasını engellemek amacıyla mahkeme kararına dayalı olarak ve paranın ödenmesini garanti altına almak amacıyla yapılan haciz yoludur.

Söz konusu haciz yolunun uygulanabilmesi için mahkeme kararının bulunması ve işbu karar öncesinde mahkeme tarafından belirlenmiş olan belirli bir yüzdelik kısmın mahkeme veznesine teminat olarak depo edilmesi gerekmektedir.

Bu yazıya oy vermek için tıklayın!
[Genel Toplam: 1 Ortalama: 5]


Call Now ButtonRandevu İçin Ara