İcra Hukuku

Borçlar genellikle kendiliğinden yerine getirilir.Borçluların herhangi bir zorlamaya maruz kalmadan borçlarını yerine getirmeleri,düzenli işleyen sistemde ana kuraldır.Bu kanunlara,alacaklılara,sözleşmeye saygılı davranmanın bir geregidir.Durum böyle olması gerekirken her toplumda borcunu rızası ile yerine getirmeyen insanlar bulunmaktadır.Böyle durumlarda borcunu rızası ile ifa etmeyen kişilere karşı alacaklıların meşru olmayan yollara başvurması büyük toplumsal sorunlar yaratacak,ayrıca borçlunun da korunması gerekecektir.İşte icra iflas hukuku borçlu ile alacaklı arasında menfaatler dengesini kurarak alacaklının alacağına kavuşmasına,borçlunun da haksız uygulamalara maruz kalmamasına yönelik düzenlemeler içermektedir.

İcra-iflas hukukunun diğer adı da cebri icra hukukudur.Cebri icra, borçların devlet kuvveti yardımıyla zorla yerine getirilmesidir.Borçlu borcunu ödemezse devletin icra organları,borçlunun mallarına el koyar,bu malları  satar ve satış bedelinden alacaklının alacağını öder.Böylece devlet eliyle toplumsal denge korunur.Hukuk büromuzda icra hukukuna ilişkin konularda danışmanlık,takip ve avukatlık hizmetleri sunulmaktadır.

Call Now ButtonRandevu İçin Ara